Member Services: 1-866-255-4795 | TTY:711

Call to Enroll: 1-833-698-1049 | TTY:711

Google Translate Button

Multi-language Interpreter Services

Hispanic woman smiling.

Information Last Updated:10/29/2021

English:  ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Spanish:  ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Chinese:   注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-255-4795(TTY:711)

Vietnamese:  CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Tagalog: PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-866-255-4795 (TTY: 711).

French:  ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-866-255-4795 (ATS : 711).

German:  ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Korean:  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-866-255-4795 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Russian:  ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-866-255-4795 (телетайп: (TTY: 711).

Arabic:  ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 14795-255-866-1 (رقم هاتف الصم والبكم: (TTY: 711).

Italian:  ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Portuguese:  ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Haitian Creole:  ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Polish:  UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Hindi:  ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-255-4795 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Japanese:  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-255-4795 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian:  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-866-255-4795 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Farsi:   1-866-255-4795 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید.- (TTY: 711) فراهم می باشد. با.

Punjabi:  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-255-4795 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-866-255-4795 (TTY: 711) ។

Hmong:  LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Thai:  เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร। -866-255-4795 (TTY: 711).

Explore our comprehensive and affordable plans today.

Find Plans