Call to Enroll 1-833-698-1049 | TTY 711
  Member Services 1-866-255-4795 | TTY 711
 
Text Size A A A

Multi-Language Interpreter Services

Information Last Updated: 10/1/2018

MULTI-LANGUAGE INTERPRETER SERVICES

English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Chinese: 注意:如果您使䞷僐浣中文,您可以免彊䘁得崭岏援助服務。嵚咃榊 1-866-255-4795(TTY: 711)


Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-255-4795 (TTY: 711).


French: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-866-255-4795 (ATS : 711).


German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Korean: 주의: 한국어를 사용하는 경우 무료 언어 도움말을받을 수 있습니다. 1-866-255-4795 (TTY : 711)로 전화하십시오.


Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-866-255-4795 (телетайп: (TTY: 711).


Arabic:  ﻧﺎﺟﻤﻼب ﻛﻞ رﻓﺎوﺗﺖ ةﯾﻮﻏﻠﻼ ةدﻋﺎﺳﻤﻼ ﺗﺎﻣﺪخ ﻧﺈف ،ةﻏﻠﻼ رﻛﺬا ﺛﺪﺣﺘﺖ ﺗﻨﻚ اذإ  :ةظﻮﺣﻠﻢ ﻣﻘﺮب 
(TTY: 711) : )ﻟﺼﺘﺎ866-255-4795ﻣﻜﺒﻼو ﻣﺼﻼ ﻓﺘﺎه ﻣﻘﺮ


Italian: ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Portuguese: ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Haitian Creole: ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Polish: UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-866-255-4795 (TTY: 711).


Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-866-255-4795 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。


Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866-255-4795 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):


Farsi:   توجه: اگر به انگلیسی صحبت می کنید، خدمات رایگان زبان، به صورت رایگان است
در دسترس شماست با شماره 1-866-255-4795 (TTY: 711) تماس بگیرید.


Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ, ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 1-866-255-4795 (TTY: 711) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ


Cambodian:ប្រុងប្រយ័ត្ន: ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសសេវាកម្មជំនួយភាសាគឺមិនគិតថ្លៃទេ
មានសម្រាប់អ្នក។ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-866-255-4795 (TTY: 711) ។


Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-866-255-4795 (TTY: 711).
 

Thai: ความสนใจ: หากคุณพูดภาษาอังกฤษบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีให้คุณ โทร 1-866-255-4795 (TTY: 711)

Brand New Day

You are leaving Brand New Day's website and going to a different webpage.
Do you wish to continue?

Yes No